Ja s’han enretirat tots els trens de fondeig de la fase 1 i zona de la bocana, s’han dragat uns 9.000 m3 de la zona de la bocana, s’han enretirat totes les plaques alveolars que formaven el moll en la fase 1 i s’ha enderrocat la totalitat del muret de separació i s’han fabricat més de 65 morts nous. En aquests moments s’estan fent les reparacions als carregadors que hauran de rebre les noves plaques alveolars del moll i s’estan executant les rases per a les canalitzacions dels nous serveis.

En els propers dies continuaran les fenies de dragat, de reparació dels capitells dels carregadors, d’execució de les rases de serveis, i començarà l’estesa de cablejat en algun tram, la fabricació de nous morts, la col·locació dels nous morts i trens de fondeig a la zona de la bocana ja dragada, l’execució del nou pantalà de llevant, i el recalç amb bussos d’alguns trams del moll vertical de l’illa.