Durant el mes de maig s’ha finalitzat el dragat de la fase 1 (fons del port) i la xarxa primària de canalitzacions i s’ha iniciat la instal·lació de les noves plaques alveolars. També s’ha iniciat la instal·lació del nou enllumenat i l’estesa de cablejat elèctric.

Pel que fa a la bocana, s’han col·locat els trens de fondeig de la zona de la bocana i s’ha iniciat la reforma de la mateixa amb l’enderroc del mur.

Els pròxims treballs a executar seran la col·locació dels trens de fondeig de la fase 1 (fons del port), l’execució de la xarxa secundària d’instal·lacions, la continuació de la intal·lació de plaques alveolars i del nou enllumenat i l’inici del pavimentació de la zona de l’illa i de la resta de molls.

Consulta l’últim informe de l’estat dels treballs, corresponent al mes de maig de 2020: Informe UTE Maig 2020

Paciència i col·laboració de tots els socis

Sabem que, com a conseqüència de les obres a Port d’Aro, alguns socis no tenen l’embarcació ubicada on voldrien. Des del Club, demanem paciència i col·laboració a tots els socis, ja que s’està treballant intensament perquè tots els socis tinguin amarrador.